Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

logo 1logo 2logo 3logo 4logo 5

O projektu

OPIS PROJEKTA

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“ (u daljnjem tekstu Projekt) je infrastrukturni projekt koji se  sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projektom se predviđa izvođenje sljedećih radova :

 • rekonstrukcija i dogradnja dijelova sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda grada Đakova
 • rekonstrukcija i dogradnja dijelova vodovodne mreže grada Đakova  
 • izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Piškorevci
 • izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Budrovci
 • izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Selci Đakovački
 • projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 33.000 ES 

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

CILJEVI

Osnovni ciljevi projekta su ispunjenje zahtjeva Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ).

Provedbom projekta će se, obzirom na direktivu 91/271/EEZ:

 • povećati priključenost na sustav odvodnje (oko 95% stalnog stanovništva na području aglomeracije Đakovo će se priključiti na sustav odvodnje)
 • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda gradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III stupnja
 • povećati učinkovitost i pouzdanost javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip zagađivač plaća).
 • smanjiti infiltracija tuđih voda u sustav odvodnje na prihvatljivu razinu (rekonstruirati će se postojeći kanalizacijski cjevovodi na kojima je zabilježena značajna infiltracija i dotrajalost, što će pogodovati zaštiti podzemnih voda i smanjenju operativnih troškova sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje)

Obzirom na direktivu 2000/60/EZ:

 • smanjiti ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u podzemne i površinske vode (rekonstrukcijom postojećeg sustava odvodnje, i izgradnjom nove mreže u naseljima

gdje iste nema, nego se otpadne vode prikupljaju u individualnim neadekvatnim sustavima)

 • poboljšati ekološko stanje površinskih i podzemnih voda

Obzirom na direktivu 98/83/EZ:

 • povećati učinkovitost i pouzdanost javnog sustava vodoopskrbe, putem rekonstrukcije sustava vodoopskrbe u dijelu naselja Đakovo (Preradovićeva i Pavićeva ulica).

OČEKIVANI REZULTATI

 • Smanjenje lokalnih razlika u stupnju razvoja povećanjem kvalitete života
 • Ispunjenje međunarodnih obveza, posebno u pogledu preuzimanja pravne stečevine EU i obveza koje proizlaze iz punopravnog članstva u EU
 • Povećanje izravnih i neizravnih gospodarskih koristi od investicija
 • Smanjenje troškova zbrinjavanja otpadnih voda potrošača koji u postojećem stanju imaju septičke jame
 • Poboljšanje kakvoće vodnih cjelina koje su trenutno izložene ispuštanju nepročišćenih otpadnih voda
 • Smanjenje zdravstvenih rizika na području aglomeracije

 

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta :

267.314.533,82 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi :

213.851.627,05 HRK

Bespovratna EU sredstva:

152.261.357,46 HRK

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

2018.-2020.

 

 

SUDIONICI NA PROJEKTU


Korisnik Projekta i Naručitelj:

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. ĐAKOVO

http://www.dj-vodovod.hr/

Partneri korisnika sredstava:

GRAD ĐAKOVO

https://djakovo.hr/

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

 https://www.satnica-djakovacka.hr/

Posredničko tijelo razine 1:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

 https://www.mzoip.hr/

Posredničko tijelo razine 2:

HRVATSKE VODE

http://www.voda.hr/

Studija izvodljivosti i aplikacija :

ECOINA d.o.o. ZAGREB

http://www.ecoina.hr/

Projektanti glavnih projekata :

ECOINA d.o.o. ZAGREB

http://www.ecoina.hr/

ĐAKOVOPROJEKT d.o.o. ĐAKOVO

Nadzor radova :

INSTITUT IGH d.d. ZAGREB

https://www.igh.hr/

EPTISA ADRIA d.o.o. ZAGREB

http://www.eptisa.com/

IDT INŽENJERING d.o.o. OSIJEK

http://www.idt-inzenjering.hr/

Izvođač rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje ( zajednica ponuditelja):

SOKOL d.o.o. VINKOVCI

 http://sokol-vinkovci.hr/

VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. OSIJEK

VUKA d.d. OSIJEK

 http://www.vuka-osijek.hr/

GRAVIA d.o.o. OSIJEK

MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. ZAGREB

 http://www.monter-sm.hr/

ATO INŽENJERING d.o.o. OSIJEK

http://195.29.45.36/

POLION d.o.o. VINKOVCI

http://polion.hr/

MEIXNER d.o.o. ZAGREB

 https://meixner.hr/

Promidžba i vidljivost projekta:

LIBRO d.o.o. ĐAKOVO

http://www.libro.hr/

o projektu slika

Pin It
 • djekovacki-vodovod.jpg
 • eptisa.jpg
 • europski-investicijski-fondovi.jpg
 • hrvatske-vode.jpg
 • idt.jpg
 • igh.jpg
 • min-energetike.jpg
 • min-regionalnog-razvoja.jpg
 • vidljivost-logo-page-001.jpg
 • vidljivost-logo-page-002.jpg
 • vidljivost-logo-page-003.jpg
 • vidljivost-logo-page-004.jpg
 • vidljivost-logo-page-005.jpg
 • vidljivost-logo-page-006.jpg
 • vidljivost-logo-page-007.jpg
 • vidljivost-logo-page-008.jpg
 • vidljivost-logo-page-009.jpg